EnglishTurkish

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Northlines Taşımacılık Limited Şirketi (“Northlines Taşımacılık”) tarafından işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
 
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanması ve işlenmesi amaçları bunlarla sınırlı olmamak üzere: Northlines Taşımacılık’ın hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Northlines Taşımacılık internet sitesi, Northlines Taşımacılık temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar  aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmakta; muhtelif idari ve hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.
 
3. Kişisel Verilerin Paylaşılması
 
Kişisel verileriniz, Northlines Taşımacılık’ın tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.
 
Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları bunlarla sınırlı olmamak üzere: Northlines Taşımacılık’ın hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır

4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Northlines Taşımacılık, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

5. Kanun’nun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Düzenlemeler

Northlines Taşımacılık’a başvurarak kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Söz konusu Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Northlines Taşımacılık’a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Northlines Taşımacılık tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

6. İletişim Bilgileri

Kanun’un 11. maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı posta adresimize iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

Call Now Button